look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Rekrutacja

Termin rekrutacji: 18 czerwca 2021 - 30 czerwca 2021r.

Rekrutacja do projektu nastąpi w jednej turze.

Rekrutacja obejmuje min. 120 osób (72K/48M) zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów KC), w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data nadania) lub kuriera (liczy się data odbioru) niezbędnych dokumentów (dokumenty znajdują się w zakładce DO POBRANIA):

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub ZUS,
 • Zaświadczenie z KRUS o nie figurowaniu w ewidencji,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy)
 • Załączniki z zakładki DO POBRANIA.

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFS, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie "Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!" przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.