look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Informacje o projekcie w pigułce

Dla kogo

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnicy projektu muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 3 974 124,00 zł

Rekrutacja

Termin rekrutacji: 18 czerwca 2021 - 30 czerwca 2021r.

Rekrutacja do projektu nastąpi w jednej turze.

Rekrutacja obejmuje min. 120 osób (72K/48M) zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów KC), w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data nadania) lub kuriera (liczy się data odbioru) niezbędnych dokumentów (dokumenty znajdują się w zakładce DO POBRANIA):

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub ZUS,
 • Zaświadczenie z KRUS o nie figurowaniu w ewidencji,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy)
 • Załączniki z zakładki DO POBRANIA.

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFS, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie "Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!" przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

O projekcie

Projekt „Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZASIĘG PROJEKTU: 

Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2022r. 

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie 80 trwałych działalności gospodarczych.

ADRESACI PROJEKTU:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. podkarpackiego.

 

Uczestnicy projektu muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach

 

CO OFERUJEMY:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe:
  nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach szkolenia grupowego
  Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. dodatkowe wsparcie:
  zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, 
 3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  jednorazowa bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 80 uczestników w kwocie 23 050,00 zł.
 4. finansowe wsparcie pomostowe
  pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 200,00 zł  przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie m.in.: obowiązkowych składek ZUS, bieżących wydatków w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT), tj. kosztów administracyjnych, kosztów materiałów biurowych, kosztów usług księgowych (pełen zakres wydatów znajduje się w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).

Aktualności

Planowane efekty

DO GŁÓWNYCH REZULTATÓW NALEŻY ZALICZYĆ:

 • utworzenie na obszarze woj. podkarpackiego 80 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie 80 trwałych działalności gospodarczych zmniejszających bezrobocie w województwie oraz generujących nowe miejsca pracy w miarę rozwoju firm.