look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnicy projektu muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

  • osób powyżej 50 roku życia
  • kobiet
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 3 974 124,00 zł